Category Archives: ข่าว สพป.สตูล

ความสำเร็จในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

น.ร.สพป.สตูล คว้า 2 เหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 66 ปีการศึกษา 2559

 

นายอาดุลย์  พรมแสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2560   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 24 รายการแข่งขัน   ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี   ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงศักยภาพทางการศึกษาของครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในทุกภูมิภาค   ภายใต้แนวคิด “สืบสานศิลปะหัตกรรมไทยเลิศหล้าห้าแผ่นดิน”
การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนในสังกัด  สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง จำนวน  19 รางวัล  เหรียญเงิน จำนวน  2 รางวัล  และเหรียญทองแดง จำนวน  3 รางวัล  ซึ่งในจำนวนนี้ Read the rest of this entry

สพป.สตูล เร่งโรงเรียนปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันด้วย Thai School Lunch โดย… กันยา มาศภูมิ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2495 ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน ให้ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ถูกสุขลักษณะ และมีปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญ เติบโต และต่อมาได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปให้กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในตำบล ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในปัจจุบัน ครม.ได้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 จากวันละ 13 บาทต่อคน เป็นวันละ 20 บาทต่อคน เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจความเป็นจริงของการค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ซึ่งดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนานักเรียน 3 ด้าน

This slideshow requires JavaScript.

คือ ด้านทักษะความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งด้านสุขภาพอนามัยได้ขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 159 โรง เร่งปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันที่จัดให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา โดยการให้ความรู้ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ให้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการเมนู อาหารกลางวันในโรงเรียน โดยสามารถเลือกและประเมินคุณค่าโภชนาการจากกลุ่มอาหารที่มีให้เลือกมากกว่า 300 รายการ ทั้งคุณค่าของพลังงาน โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารกลางวัน และได้รับสาร อาหารตรงตามความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสารอาหารสำคัญ เช่น ธาตุเหล็กและวิตามินเอ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
หากโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้นำโปรแกรม Thai School Lunch ไปปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างจริงจัง. อีกทั้งได้นำผลผลิตการเกษตรต่าง ๆในโรงเรียน เป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารกลางวัน เชื่อมั่นว่า! นักเรียนของเราจะได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพียงพอต่อการเจริญเติบโตอย่างสมวัยแน่นอน ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและการเกิดโรคต่าง ๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคขาดสารอาหาร จะต้องลดลงได้อย่างแน่นอน

สพป.สตูล จับมือสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิส จัดอบรมภาษามลายูแก่ครู จ.สตูล

 

….นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย จัดโครงการอบรมภาษามลายูขั้นพื้นฐานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดซึ่งมีความสนใจและอยู่ในพื้นที่เกาะที่มีอาณาเขตติดต่อประเทศมาเลเซีย ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามลายูอย่างกว้างขวางให้ครูและบุคลากรในสำนักงาน สามารถใช้ภาษามลายูติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานการศึกษาประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
….โดยการอบรมฯสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิสได้ส่งคณาจารย์ของสถาบันฯ จำนวน 9 คน เดินทางมาอบรมภาษามลายูพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อาทิ Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559

นักเรียน สพป.สตูล คว้า 2 เหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2558

….04-02-2559 15-10-29ปิดฉากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เวทีแห่งการแสดงศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน ครู ระดับประเทศ ในด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฎศิลป์ ศิลปะ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559
….นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทำผลงานอยู่ในลำดับที่ 39 จาก 181 เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยทำผลงานได้ 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 2 รายการแข่งขัน คือ Read the rest of this entry

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย จ.สตูล

This slideshow requires JavaScript.

10 ตุลาคม 2558 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 สังกัด สพป.สตูล ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบฯ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การสอบ พร้อมนำตรวจเยี่ยมห้องสอบ ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งสพป.สตูล ได้เปิดรับสมัครและดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ ข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านคลองขุด จำนวน 5 กลุ่มวิชา คือ Read the rest of this entry

สพป.สตูล ประชุมเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

IMG_4342เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม สพป.สตูล (ชั้น3) นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทั้งหมด 17 คน เพื่อดำเนินการเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยพิจารณาเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ซึ่งมี 7 ราย คือ 1)ผศ.เกสรี ลัดเลีย 2)นายเจน ขวัญทอง 3)นายระเริง รัตนเกสร 4)น.ส.สมสวาท เจริญฤทธิ์ 5)นายสุทธิ สายสุนีย์ 6)นายอรุณ อุมาจิ 7)นายอุมัธ อาเก็ม
ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายเจน ขวัญทอง Read the rest of this entry

สพป.สตูล เตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558

IMG_4298เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2558 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล จ.สตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการจัดสอบอย่างชัดเจน และดำเนินการด้วยความรัดกุม รอบคอบ เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2558
ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14–20 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา จำนวน 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบจำนวน 1449 คน โดยสอบข้อเขียนภาค ก และ ข ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 กำหนดใช้ 2 สนามสอบ Read the rest of this entry

ผอ.สพป.สตูล ยันสอบครูผู้ช่วยโปร่งใส ไร้ทุจริต

DSC00014นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า ตามที่ สพป.สตูล ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2558 จำนวน 5 ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกละ 1 ตำแหน่งคือ กลุ่มวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ซึ่งกำหนดสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 ปรากฎว่ามีผู้มาสมัครสอบทั้งหมด 1450 คน กลุ่มวิชาที่มีผู้มาสมัครมากที่สุด คือ Read the rest of this entry