Category Archives: ข่าว สพป.สตูล

สาร สพป.สตูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนธันวาคม 2557-มกราคม 2558

บิ๊กซีสตูล มอบทุนการศึกษาเพิ่มคุณภาพชีวิตนักเรียนสตูล

IMG_3917วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ที่บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่เรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 45 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 135,000 บาท (ทุนต่อเนื่องปี 2556-2558) โดยมีนายอนุรักษ์ เพิ่มศรี ผู้จัดการบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล และนายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมมอบทุนดังกล่าว
มูลนิธิบิ๊กซี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล ดำเนินการมอบช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในจังหวัดสตูล โดยประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล Read the rest of this entry

ผอ.สพป.สตูล พบเพื่อนครู

สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6 กีฬาสื่อแห่งมิตรภาพ จชต.

>>>

This slideshow requires JavaScript.

ปิดฉากลงไปแล้วพร้อมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขกันถ้วนหน้า สำหรับกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อสานฝันเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกีฬาเป็นสื่อพัฒนาศักยภาพร่างกาย จิตใจ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
>>>ปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2557 ในกีฬา 4 ชนิด คือ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปัคตะกร้อชาย-หญิง และเปตองชาย-หญิง แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ระดับประถมศึกษา) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี (ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา) โดยมีหน่วยกีฬาร่วมแข่งขัน 19 หน่วย คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 11 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 เขต กลุ่มการศึกษาพิเศษกลุ่ม 8 ภาคใต้ และสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัด
>>>การแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดในสนามแข่งขันต่าง ๆ ที่จัดขึ้น จะเห็นภาพของนักกีฬา โค้ช Read the rest of this entry

สพป.สตูล หนุนนักเรียนขยายโอกาสเรียนต่อสายอาชีพ

>>>

This slideshow requires JavaScript.

นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า สพป.สตูล สนับสนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 42 โรง นำนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการแนะแนวอาชีพจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อ.ควนกาหลง จ.สตูล ในงานแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่เป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ สนองตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างกำลังคนระดับฝีมือสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
>>> Read the rest of this entry

มูลนิธิบิ๊กซีมอบทุนการศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนสตูล

IMG_0106เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2556 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และนางสาวสุรัสวดี อินทชาติ ผู้จัดการบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2556 รวม 50 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
>>>นางสาวสุรัสวดี อินทชาติ ผู้จัดการบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล กล่าวว่า Read the rest of this entry

ตสน.สพป.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบุโบย ติดตามการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ

>>>

This slideshow requires JavaScript.

นางกัลยาณี รณภูมิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมเข้าพูดคุยกับนายสมมารถ จันมา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินสินทรัพย์ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานการใช้เงินตามนโยบายสู่เป้าหมาย และทราบข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด ลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงาน สพป.สตูลกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการปฏิบัติเป็นไปตามปัจจุบัน Read the rest of this entry

จ.สตูล ประเมินเลือกสถานศึกษาสีขาวดีเด่น

This slideshow requires JavaScript.

>>>คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ.สตูล เสนอชื่อ 3 สถานศึกษาสีขาวดีเด่น เข้ารับโล่และธงสถานศึกษาสีขาว จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
>>>เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ.สตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
>>>กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องร่วมแรงร่วมใจดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทุกชนิด มีความเข้มแข็งต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป โดยสถานศึกษาสีขาวฯ ต้องดำเนินการ 5 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการและกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ต้องมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก
>>>ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ.สตูล ได้พิจารณาเห็นชอบสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์สถานศึกษาสีขาวฯในระดับดีเด่นจำนวน 3 แห่ง คือ ร.ร.บ้านท่าแพ สังกัด สพป.สตูล ร.ร.กำแพงวิทยา สังกัด สพม.เขต16 (สงขลา-สตูล)และวิทยาลัยเทคนิคสตูล สังกัด สอศ. เสนอต่อศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ (ศพส.ศธ)เข้ารับโล่และธงโครงการสถานศึกษาสีขาว จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

สพป.สตูล ประกวด Best Practice ร.ร.คุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา

>>>

This slideshow requires JavaScript.

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท จ.สตูล สพป.สตูล ได้จัดประกวด Best Practice ผลงานนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำเภอ ซึ่งมี 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลสตูล โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า โรงเรียนบ้านควนสตอ และโรงเรียนอนุบาลมะนัง
>>> Read the rest of this entry

สพฐ.คัพ โชว์ศักยภาพกีฬา นร.จชต.

>>>

This slideshow requires JavaScript.

ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจกับการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ภายใต้คำขวัญ “สานฝันเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2556 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ของเยาวชนในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ทำการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตอง
>>>กีฬาแต่ละชนิดแยกเป็นทีมชาย ทีมหญิง ยกเว้นฟุตบอลมีเพียงทีมชาย Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.