นักเรียนรางวัลพระราชทาน เกียรติยศสูงสุดแห่งชีวิต

…นักเรียนรางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลอันเป็นเกียรติยศอันสูงสุดในชีวิตการศึกษาเล่าเรียน นักเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ในแต่ละปีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการเรียนมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสมในด้านทักษะการจัดการและการทำงาน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงกว้าง
….ปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการ ได้คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) จำนวน 2 คน ใน 2 ขนาดสถานศึกษา คือ ด.ญ.วรรัตน์ หาญทะเล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก และ ด.ญ.นัสรีญา ใบกอเด็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง

image1 (1)ด.ญ.วรรัตน์ หาญทะเล  คติประจำใจ “บิดาและมารดาสอนข้าพเจ้าให้อยู่ในแนวทางของศาสนาเสมอ คอยตักเตือนห้ามปรามไม่ให้ปฏิบัติในสิ่งที่นอกเหนือคำสั่งของศาสนา ให้มีศาสนาอยู่ในหัวใจเสมอ รู้จักกาลเทศะ มีมารยาทต่อผู้ใหญ่และบุคคลรอบข้าง รู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด มีระเบียบวินัยทั้งตนเองและผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข”
คุณลักษณะเด่น
ด้านการเรียน : เป็นนักเรียนที่ความขยันหมั่นเพียร มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าคิด กล้าแสดงออกสามารถนำความรู้จากการเล่าเรียนมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ มีภาวะของความเป็นผู้นำ สามารถวางระบบการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม : เป็นนักเรียนที่นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ รู้คุณค่าของเงินและการออม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ กตัญญู เสียสละเพื่อส่วนร่วม มีความสำนึกรักในถิ่นบ้านเกิดและบุญคุณของแผ่นดิน
รางวัลสำคัญที่ได้รับ
1. ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย ปี 2556
2. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557
3. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2557
4. ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน “ยอดนักออม” ปี 2558
ปัจจุบัน ด.ญ.วรรัตน์ หาญทะเล กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
19-05-2559 11-04-23
ด.ญ.นัสรีญา ใบกอเด็ม  คติประจำใจ “บิดาและมารดา ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอย่างสูงสุด โดยจะสั่งสอนข้าพเจ้าอยู่เสมอว่า การศึกษา คือ เส้นทางนำไปสู่ความสำเร็จ”
คุณลักษณะเด่น
ด้านการเรียน : ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในเวลาเรียนอย่างเต็มที ขยันหาความรู้ให้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอ รู้จักการวางแผนและแบ่งเวลาการเรียนกับการทำกิจกรรมที่ดำเนินไปด้วยกัน มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นจบประสบผลสำเร็จ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและให้คำปรึกษาต่อเพื่อนร่วมชั้น
ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม : เป็นนักเรียนที่มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ เสียสละ ยึดมั่นในหลักศาสสนา รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะนักเรียนและลูกที่ดีของพ่อแม่ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เวลาว่างที่มีจะใช้อย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองโรงเรียน และสังคม
รางวัลสำคัญที่ได้รับ
1. ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 และได้เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
2. ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน D.A.R.E. ดีเด่นจังหวัดสตูล ( รับโล่เกียรติยศจากตำรวจภูธรภาค 9)
3. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ASEAN SCHOOL CAMP ณ รัฐเคดาห์ ประเทศ
มาเลเซีย
4. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม To Be Number One ระดับประเทศ
ปัจจุบัน ด.ญ.นัสรีญา ใบกอเด็ม กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
….ขณะนี้ นักเรียนทั้ง 2 คน กำลังรอการประสานกำหนดการจากกระทรวงศึกษาธิการในการเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 08/06/2016, in ข่าวกิจกรรมนักเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: