สพป.สตูล นำข้าราชการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจรติ ขับเคลื่อนโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ จังหวัดสตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 161 โรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” โดยมีนายศรชัย ชูวิเขียร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสตูล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามและพบปะกล่าวชื่นชมครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สตูล ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
…การดำเนินงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความชื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามนโยบายโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” ให้เกิดเป็นรูปธรรม สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) และการนำดัชนีชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไปประยุกต์ใช้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ปราศจากการทุจริต เพื่อให้เกิดสังคมโปร่งใส เป็นธรรม ที่จะส่งผลไปสู่เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ต่อไป
…จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กล่าวนำโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตามให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ความว่า “คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขอให้คำมั่นสัญสัญญาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ดังนี้ 1. เราจะร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์ให้เป็นวิถีชีวิต ในการทำงานขององค์กร 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล”

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 11/06/2015, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: