“ครูดีในดวงใจ ผู้นำ Animationจัดการเรียนรู้ ICT เชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียน

This slideshow requires JavaScript.

“ครูต้องแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ” เป็นอุดมการณ์อันมุ่งมั่นในการทำงานอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม ของครูยาวาเรี๊ยะ หลงหัน ครู ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ผู้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นเจ้าของนวัตกรรมชื่อผลงาน “พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การ์ตูนเคลื่อนไหว (Animation) รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม จากสำนักงานคุรุสภา เมื่อปี 2556
…นวัตกรรม “พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การ์ตูนเคลื่อนไหว (Animation) ของ“ครูยาวาเรี๊ยะ”เป็นนวัตกรรมที่ต้องการให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หรือ ICT โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ และอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ลดปัญหาการติดเกมส์ของนักเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนครู ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ในนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า นั้นคือ “นักเรียนรู้ใช้ ICT ในการเรียนรู้”
… “ครูยาวาเรี๊ยะ” เริ่มจากการพัฒนาชุดทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Flash สำหรับการสอน โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดทักษะออกเป็น 7 หน่วย คือ 1)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Flash 2)การสร้างวัตถุด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 3)การใช้เครื่องมือตกแต่งภาพ 4)การสร้างภาพเคลื่อนไหว 5)การใช้ซิมโบลและอินสแตน 6)การใช้งานเสียง 7)การเผยแพร่และนำไปใช้ ส่วนการจัดการเรียนรู้นั้นเมื่อสอนนักเรียนให้เรียนรู้กระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวจนจบแล้ว จะมอบหมายงานนักเรียนเป็นทีม ให้ไปศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่น เพื่อนำมาสร้างเป็นโครงงาน (Mini Project) นิทานภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมี การออกแบบตัวละครในเรื่อง ฉาก กำหนดบทพูดของตัวละคร เขียนโครงร่างชิ้นงาน (Storyboard) แล้วนำมาวาดเล่าเป็นเรื่องราวกับโปรแกรม Flash นำเสนอต่อครูและเพื่อนในชั้นเรียนได้ชมอย่างสนุกสนาน พร้อมรับฟังคำแนะนำเพื่อพัฒนาและเติมเต็มการเรียนรู้
…นวัตกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ ICTในเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้จักทักษะการแสวงหาความรู้ เกิดทักษะการคิดและวิเคราะห์ ตลอดจนการคิดเชิงสังเคราะห์ ซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 25/01/2015, in ข่าวกิจกรรมครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: