ห้องเรียนสีขาวยอดเยี่ยม ปี 2556 ที่โรงเรียนบ้านท่าแพ

>>>

This slideshow requires JavaScript.

นับจากที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศเปิดปฎิบัติการวาระแห่งชาติ  “พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด” แสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554  เพื่อให้ทุกภาคส่วนหันมาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง  โดยกระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   นโยบายโครงการห้องเรียนสีขาว จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ปัญหาโรคเอดส์  ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาอุบัติภัย และปัญหาอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียน
>>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  เร่งนำนโยบายโครงการห้องเรียนสีขาวสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในพื้นที่  พร้อมจัดประเมินและมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ดำเนินการโครงการได้เป็นอย่างดี  ซึ่งในปีการศึกษา 2556  โรงเรียนบ้านท่าแพเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาวดีเยี่ยม  เมื่อมองข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าโรงเรียนบ้านท่าแพ  ได้รับรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 –2556  โรงเรียนบ้านท่าแพมีวิธีขับเคลื่อนอย่างไร จึงประสบผลสำเร็จ
>>>โรงเรียนบ้านท่าแพ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลท่าแพ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน 135 คน   ครู 10 คน  ภายใต้การบริหารของนายธวัชชัย  วิทยาศิริกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นโรงเรียนที่นักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม 100 %  โรงเรียนได้นำนโยบายโครงการห้องเรียนสีขาวสู่การปฏิบัติทุกห้องเรียน   โดยใช้กลยุทธ์ดำเนินการประจำห้อง  4  ด้าน  คือ  1. การจัดแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  โรคเอดส์  ภัยต่าง ๆ  ที่เพื่อน ๆในห้องเรียนควรทราบ   2. การดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากเพื่อนนักเรียนแกนนำในห้อง   3. การเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม ด้วยการใช้หลักคำสอนในศาสนาที่นักเรียนนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ   4 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพทางกายและจิตใจ    ซึ่งในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนแกนนำ เป็นคนขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง  4 ด้าน  โดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
>>>ห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนบ้านท่าแพ   นอกจากจะมีนักเรียนขับเคลื่อนกลยุทธ์แล้ว  ยังนำนโยบายโครงการห้องเรียนสีขาวสู่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน  พร้อมทั้งจัดทำบันทึกความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน  เป็นพันธะสัญญาที่จะร่วมดูแลและอบรมบุตรหลานให้มีความประพฤติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ให้เข้าใกล้กับสิ่งเสพติด   และทุก ๆ เดือน จะมีโต๊ะอิหม่าม  เข้ามาสอนหลักธรรมกล่อมเกลาจิตใจให้แก่นักเรียน  ส่วนชุมชนที่อยู่แวดล้อมโรงเรียน จะร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อีกทางหนึ่งด้วย
>>>นายธวัชชัย  วิทยาศิริกุล   กล่าวว่า  “รางวัลห้องเรียนสีขาวที่โรงเรียนบ้านท่าแพได้รับ เป็นความสำเร็จ ที่เกิดจากการพลังของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  ที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง  เพื่อเป้าหมายสำคัญ คือ เด็กนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานปลอดภัยจากยาเสพติด  และภยันตรายต่าง ๆ ในสังคม   ซึ่งตนมั่นใจว่านักเรียนบ้านมีภูมิคุ้นกันที่เข้มแข็งและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด”
>>>ห้องเรียนสีขาวจะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพได้  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมกันล้อมรั้ว ปกป้องเด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนอนาคตของประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากพิษภัยของยาเสพติด และภยันตรายต่าง ๆ ในสังคม  สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

Advertisements

Posted on 14/10/2013, in ข่าวกิจกรรมโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: