ครูสตูลสร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต เสริมคุณภาพการเรียนรู้

>>>

This slideshow requires JavaScript.

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาองค์ความรู้รูปแบบต่างๆ แก่ครูและนักเรียน ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งจากการตรวจติดตามผลการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนของครู พบว่ามีครูต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาสื่อการเรียนรู้ลงในแท็บเล็ต ที่นอกเหนือจากสื่อเนื้อหาการเรียนรู้เดิม เพื่อให้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มที
>>>สพป.สตูล ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเนื้อหาการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในแท็บเล็ตให้แก่ครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมพัฒนา ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ จ.สงขลา โดยมีครูในสังกัดและต่างสังกัดเข้ารับการอบรมจำนวนถึง 40 คน ผลการอบรมครูสามารถสร้างสื่อเนื้อหาการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในแท็บเล็ตได้อย่างน่าชื่นชม อาทิ สื่อเรื่องชนิดของคำ (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา)ของ น.ส.สุไลญา ทองสีสัน ครู ร.ร.บ้านท่าหิน สื่อเรื่องเครื่องดนตรีไทย ของนายวิชาญ ประกอบชัยชนะ ครู ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร สื่อเรื่องมาตราตัวสะกด ของนายนภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล และสื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบเสียง ของนางพิมพา หมานเหล็ก ครู ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6
>>>สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ครูที่เข้าอบรมต้องผลิตสื่อการเรียนรู้ทุกคน เพื่อที่สพป.สตูล จะได้เผยแพร่ไปสู่ครูทุกคนในโรงเรียนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านแท็บแล็ตแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 20/06/2013, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: