สืบสานนวดฝ่าเท้าภูมิปัญญาบ้านทุ่งพัฒนา

>>>

This slideshow requires JavaScript.

บ้านทุ่งพัฒนา เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ที่อยู่ด้วยความสงบสุขมีประชากร จำนวน 657 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และทำนา อีกสวนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างใช้แรงงานทั่วไป หรือเป็นแรงงานฝีมือ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลายท่านหลายแขนง อาทิ ภูมิปัญญานวดแผนไทย
>>>โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้การบริหารของนางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 69 คน จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ประสบปัญหามีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน แต่โรงเรียนพยายามจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับโรงเรียนปกติทั่วไป และได้จัดการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชนและบริบทโรงเรียน โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทุ่งพัฒนาได้เข้ามาร่วมเป็นครูผู้สอน จึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้นด้วย
>>>หลักสูตรท้องถิ่นที่โรงเรียนนำเข้ามาจัดการเรียนการสอน ก็คือ ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย:นวดฝ่าเท้า เนื่องจากเล็งเห็นว่าผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพทำการเกษตรและใช้ฝีมือแรงงาน ซึ่งต้องใช้กำลังแรงกายในการทำงาน จึงย่อมเกิดการเจ็บปวดหรือเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหาเลี้ยงชีพ หากนักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทย:นวดฝ่าเท้า ซึ่งมีนางมารียำ อุสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความเชี่ยวชาญการนวดแผนไทยกว่า 10 ปี และเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้าน จะทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวได้ อีกทั้งนางมารียำ อุสนุน ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด้วย จึงเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรท้องถิ่น นวดแผนไทย:นวดฝ่าเท้า ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2552 ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จัดสอนในเวลาเรียนปกติและหลังเลิกเรียน นักเรียนจะเรียนรู้การนวดกดจุดเพื่อสุขภาพ 26 จุด เริ่มจากเรื่องศาสตร์แห่งเท้าประกอบวิชาการแพทย์แผนไทย เรื่องนำท่องหมายเลขการกดจุดเพื่อสุขภาพ 26 จุด เรื่องการวาดจุดที่เท้า 26 จุดวาดตามและฝึกนวด เรื่องการทบทวนทฤษฎีการนวดและจุดต่าง ๆ การนวดกดจุดและสาธิตท่านวดให้ครบ 26 จุด และนวดเสริมพิเศษและสาธิตท่านวดให้ครบท่า
>>>ส่วนการประเมินการจบหลักสูตร นักเรียนจะต้องผ่านการปฏิบัตินวดได้ถูกต้องตามหลักการนวดแผนโบราณทุกคน โดยการทดสอบนวดฝ่าเท้าให้แก่ครูภูมิปัญญา ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในวาระต่าง ๆ โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนาได้แสดงฝีมือการนวดฝ่าเท้าในงานมหกรรมวิชาการ 100 ปีการศึกษาสตูล เมื่อ 5-7 สิงหาคม 2554 จนได้รับการชื่นชมจากผู้เข้ารับบริการนวดฝ่าเท้าเป็นจำนวนมาก
>>>ผอ.พูลทรัพย์ เล่าว่าในช่วงแรกของการนำภูมิปัญญานวดฝ่าเท้าเข้าสู่หลักสูตรท้องถิ่น ได้รับการคัดค้านจากผู้ปกครองบ้าง เนื่องจากผู้ปกครองเห็นว่าการนวดฝ่าเท้าคนอื่นเป็นสิ่งไม่ควรกระทำ แต่ตนเองพยายามทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าการนวดฝ่าเท้าเป็นการเรียนรู้ทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว อาทิ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ซึ่งอาจมีการปวดเมื่อย เจ็บป่วยในร่างกาย หากได้รับการนวดเพื่อสุขภาพจากบุตรหลานก็จะเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้ กอปรกับมุ่งหวังจะให้นักเรียนมีความรู้ติดตัว ช่วยกันรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ ซึ่งในตอนหลังผู้ปกครองก็เข้าใจ ปัจจุบันมีนักเรียนที่จบการเรียนหลักสูตรท้องถิ่นนวดฝ่าเท้าแล้ว จำนวน 86 คน
>>>โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา จึงเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรท้องถิ่นเป็นโอกาสในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมถ่ายทอดสืบสานความรู้ที่สั่งสมสืบต่อกันมาให้แก่บุตรหลานในท้องถิ่น เพื่อสามารถพัฒนาปรับปรุงต่อยอดเกิดเป็นรายได้ ก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดตนเอง

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 02/05/2013, in ข่าวกิจกรรมโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: