ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2556

ครูดีไม่มีอบายมุข” เป็นรางวัลที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สสส.ร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ ที่เป็นต้นแบบและการสร้างเครือข่ายในการลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ ป้องกันแก้ไขปัญหา อบายมุขในโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2556 โดยมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 120 คน
>>>นางรัชนี ทองเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัด สพป.สตูล เป็นหนึ่งในแม่พิมพ์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ กล่าวว่า การดำรงความเป็นครู ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเยาวชน ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้แทบจะหาแบบอย่างที่ดีได้ยากมาก เมื่อมีโอกาสได้ทำหน้าที่พัฒนาคนให้มีคุณภาพในฐานะแม่พิมพ์ของชาติควรเป็นผู้สร้างคุณค่าและประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่สูบ ไม่ดื่ม ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ สร้างค่านิยมที่ดีให้กับกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นการเสริมแรงทางบวกในการทำงานร่วมกันกับโรงเรียนและองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็น “ครู”
>>>ในการบริหารโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนชั้นอนุบาล 1–ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 202 คน ซึ่งนักเรียนนับถือศาสนาพุทธและอิสลามในสัดส่วนที่เท่ากัน ได้พยายามจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จริงด้วยกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน โดยมีชุมชนรอบ ๆเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนมากที่สุด ควบคู่กับการจัดกิจกรรมตามหลักธรรมของทางศาสนาที่นักเรียนนับถือ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และการขัดเกลา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติ ปัญญา มีความรู้และคุณธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข อาทิ โครงการซัดท่าโนราพัฒนาเยาวชนควนกาหลง โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการวิถีพุทธและมุสลิม กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ และแผนที่คนดี
>>>จากผลการประพฤติตนและผลการดำเนินงานที่ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนครูและชุมชน จนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2553 รางวัลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกดีเด่นจังหวัดสตูล ประจำปี 2554 รางวัลโรงเรียนดีใกล้บ้าน ประจำปี 2554 และรางวัลโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2555

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 14/03/2013, in ข่าวกิจกรรมครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: