การขับเคลื่อนนโยบาย One Tablet per Child

IMG_222195โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย One Tablet per Child : OTPC ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีการแจกแท็บเล็ตพีซีเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่นอกเหนือจากตำรา หนังสือเรียน เป็นการเปลี่ยนการใช้สื่อการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้มอบให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมดำเนินงานอย่างคู่ขนาน โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่จัดเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้งาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารโรงเรียน ที่ต้องรับรู้นโยบายนำไปขับเคลื่อนในโรงเรียนอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทำความเข้าใจชี้แจงต่อผู้ปกครอง ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ต้องสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนในแท็บเล็ตพีซี ๕ กลุ่มสาระหลัก รวม ๓๖๐ เรื่อง ตลอดจนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดปี ครู ICT ของโรงเรียน ที่จะต้องมีความรู้ในการใช้แท็บเล็ตพีซี เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ปัญหา เป็นที่ปรึกษา จัดหาแอฟพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน บำรุงรักษาแท็บเล็ตพีซีร่วมกับครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้แท็บเล็ตพีซีในเบื้องต้น เพื่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้งานในโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด
ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดเก็บ ตรวจนับ ตรวจสอบความสมบูร์ของแท็บเล็ตพีซีเบื้องต้น การบันทึก Serial Number และ MacAddress และการส่งมอบให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้ยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดระบบเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์และระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าสู่อินเตอร์เน็ต (Block Web & Authentication) ด้วยระบบปฏิบัติการ Clear-OS และติดตั้ง Smile Authentication เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ป้องกันนักเรียนไม่ให้เข้าสู่เว็บไซต์ไม่พึงประสงค์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน เป็นการช่วยเหลือครูให้สามารถเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนในการเข้าสู่เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายและไม่พึงประสงค์
หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ส่งมอบแท็บเล็ตพีซีให้แก่โรงเรียนแล้ว คณะศึกษานิเทศก์ ก็ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้แท็บเล็ตพีซี ซึ่งพบปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิ ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวนหนึ่ง ยังไม่ได้รับแท็บเล็ตพีซีเนื่องจากย้ายโรงเรียนในระหว่างที่โรงเรียนเดิมยังไม่ได้รับแท็บเล็ตพีซี แต่โรงเรียนที่ย้ายไปรับแท็บเล็ตพีซีแล้ว ปัญหาบางโรงเรียนไม่ให้แท็บเล็ตพีซี ไปกับนักเรียนที่ย้ายไปโรงเรียนใหม่ ปัญหาบางโรงเรียนไม่แจกแท็บเล็ตพีซีให้กับนักเรียน เนื่องจากได้รับเครื่องแท็บเล็ตพีซีไม่ครบจำนวนนักเรียน ปัญหาการชาร์ตแบตเตอรี่ของแท็บเล็ตที่ใช้เวลานาน ทำให้บางโรงเรียนไม่สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ เนื่องจากกลัวว่าจะสูญหายแล้วต้องรับผิดชอบ
ขณะเดียวกันศึกษานิเทศก์ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานตามนโยบายว่า ควรมีการจัดสรรแท็บเล็ตพีซีให้เป็นทรัพย์สินของโรงเรียน เพื่อการใช้งานที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับนักเรียนชั้นอื่น ๆ และการจัดสรรแท็บเล็ตพีซีในปีต่อไป ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีก่อนที่เลื่อนชั้นไปเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แต่เนื้อหาในแท็บเล็ตเป็นเนื้อหาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จะต้องทำใหม่อีกครั้ง ควรลงเนื้อหาในแท็บเล็ตพีซีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ใหม่ แต่ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของนักเรียน
อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้นำปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะจากการติดตามการใช้แท็บเล็ตพีซี สู่คณะทำงานระดับบริหารของเขตพื้นที่การศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย One Tablet per Child : OTPC ให้สำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้แท็บเล็ตพีซีบังเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนอย่างสูงสุด

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 12/12/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: