สพป.สตูล สอนประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล สู่การรักถิ่นฐานบ้านเกิดและความสงบสุข

>>>นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า จังหวัดสตูล ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเป็นจุดแข็งสำคัญควรแก่การเรียนรู้ของเยาวชนจังหวัดสตูล เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล ที่มีมายาวนานกว่า 170 ปี
>>>ผอ.สพป.สตูล กล่าวต่อว่า ตนได้มอบหมายให้นายสนาน สุวรรณละออง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงานได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมประวัติศาสตร์จังหวัดสตูลด้านต่าง ๆ วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำเป็นหน่วยการเรียนประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดสอนแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต ใช้เวลา 40 ชั่วโมง ซึ่งมีจำนวน 10 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่หน่วยที่ 1 การปฐมนิเทศ หน่วยที่ 2 สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดสตูล หน่วยที่ 3 จังหวัดสตูลยุคก่อนประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 4 จังหวัดสตูลยุคประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 5 วัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดสตูล หน่วยที่ 6 ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่นจังหวัดสตูล หน่วยที่ 7 เอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดสตูล หน่วยที่ 8 บุคคลสำคัญของจังหวัดสตูล (บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญทางการเมือง และบุคคลสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม หน่วยที่ 9 พระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาจังหวัดสตูล หน่วยที่ 10 การสรุปบทเรียน โดยกำหนดใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
>>>ผอ.สพป.สตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยการเรียนประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล จะทำให้เยาวชนจังหวัดสตูล ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสตูลอย่างถูกต้อง เป็นกิจจะลักษณะ มีลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เยาวชนซึมซับประวัติศาสตร์ของจังหวัดเป็นอย่างดี เกิดความรักชุมชม รักท้องถิ่น ห่วงแหนวัฒนธรรมของตน เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความภาคภูมิในจังหวัดสตูล ซึ่งจะทำให้จังหวัดสตูลเกิดความสงบสุขที่ยั่งยืนและนำไปสู่การรักประเทศชาติในที่สุด

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 09/10/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: