สพป.สตูล จัดเวทีประกวด Best Practice โรงเรียนคุณภาพ

>>

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล มอบให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล จัดเวทีการประกวดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำเภอ จำนวน 8 โรงเรียน คือโรงเรียนอนุบาลสตูล โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ 49 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า โรงเรียนบ้านควนสตอ และโรงเรียนอนุบาลมะนัง โดยแต่ละโรงเรียนได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายมาตรฐานการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของโรงเรียน
>>>โดยมีผลการตัดสินโรงเรียนคุณภาพที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ดังนี้ อันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า นำเสนอ Best Practice : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการ์ตูนเคลื่อนไหว (แอนนิเมชั่น) อันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลสตุล นำเสนอ Best Practice : การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และอันดับ 3 โรงเรียนอนุบาลมะนัง นำเสนอ Best Practice : สถานศึกษาพอเพียง ซึ่งทุกโรงเรียนล้วนมีนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที
>>>สำหรับ 8 โรงเรียนดังกล่าว เป็นโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( สพก.จชต.)ปีละ 600,000 บาท อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ การศึกษาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรม การจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ฯลฯ โดยมุ่งให้โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 30/09/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: