สพป.สตูล รุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำ รองรับประชาคมอาเซียน

>>>>

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สตูล นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ได้จัดอบรมครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 23 โรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำให้แก่นักเรียน ตามแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สพป.สตูล พ.ศ.2555-2558 และนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพในกลุ่มอาชีพต่างๆ คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพบริหารจัดการและการบริหาร และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อให้จบการศึกษาออก สามารถสู่ตลาดแรงงานชั้นฝีมือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
>>>>นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มเป้าหมาย จะต้องร่วมคิดและวิเคราะห์สภาพสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยคำนึงถึงความต้องการอาชีพที่ตรงกับสรรถนะในตัวผู้เรียน บริบทโรงเรียน ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพิจารณาว่ากลุ่มอาชีพใดที่โรงเรียนจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเตรียมพร้อมด้านอาชีพให้นักเรียน สามารถบูรณาการไปสู่ชีวิตจริงและเพิ่มมูลค่างานอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ สถาบันอาชีวศึกษา วิสาหกิจชุมชน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะความชำนาญอาชีพให้แก่นักเรียน
>>>>ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ควบคู่กับความรู้ทักษะอาชีพหากเด็กมีทักษะด้านอาชีพ ก็จะต้องส่งเสริมศักยภาพอาชีพเพิ่มขึ้น ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ ก็จะสนับสนุนส่งเสริมเช่นเดียวกัน จะไม่มีการปิดโอกาสการเรียนต่อของนักเรียนที่มีความต้องการเรียนต่อแต่อย่างใด นางวรรณดีกล่าวในที่สุด

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 25/09/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: