สอน “ภาษารูมี” ที่โรงเรียนบ้านควน

This slideshow requires JavaScript.

>>>โรงเรียนบ้านควน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ชุมชนส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นอัตลักษณ์ด้านภาษาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจากรุ่นสู่รุ่น นักเรียนของโรงเรียนบ้านควน จึงสามารถใช้ภาษามลายูควบคู่กับภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
>>>นายอดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน ได้เกิดแนวคิดนำจุดแข็งของนักเรียนที่สามารถพูดภาษามลายูได้ พัฒนาไปสู่ภาษามลายูกลาง (รูมี) ซึ่งสามารถใช้ในการสื่อสารได้หลายประเทศในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน ประเทศอินโดนีเซีย และบางส่วนของประเทศสิงคโปร์
>>>การจัดการเรียนการสอนภาษามลายู (รูมี)จึงถูกกำหนดขึ้นเป็นหลักสูตรท้องถิ่น “ชั่วโมงภาษาสู่อาเซียน” ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีโครงการหลักสูตร 7 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 40 ชั่วโมง ในเรื่องต่อไปนี้ 1)ตัวอักษร สระ และการสะกดคำ 2)การทักทาย แนะนำตนเอง ขอบคุณ กล่าวลา 3)คำ กลุ่มคำ และความหมาย 4)การแสดงความรู้สึก 5)ประโยค ข้อความ (เกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ และอื่น ๆ) 6)การพูดสนทนา เนื้อเรื่องต่าง ๆ 7)การจัดทำหนังสือเล่มเล็กและนิทานหน้าเดียว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และเขียน โดยมีนายต่วนหมาด ปันดานามนตรี ครูสอนตาดีกา ประจำมัสยิดบ้านควน ซึ่งมีความรู้ภาษามลายูกลาง(รูมี) จากประเทศมาเลเซีย ได้อุทิศตนเข้ามาช่วยสอนร่วมกับครูในโรงเรียน
>>>นายอดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล กล่าวถึงพัฒนาการของนักเรียนในการเรียนภาษามาลายูกลาง (รูมี) ในหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีพัฒนาการต่อยอดสามารถสื่อสารภาษามลายูกลาง(รูมี) ได้ในระดับที่น่าพอใจ สามารถใช้ภาษามลายูกลางควบคู่กับภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และสามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนจากโรงเรียนกำปงซาลาง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่แฝดโดยไม่ต้องอาศัยล่าม การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวชุมชนได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนอย่างดียิ่ง ซึ่งตนมุ่งหวังว่าการพัฒนาศักยภาพภาษามลายูกลาง (รูมี)จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้เป็นอย่างดี

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 23/07/2012, in ข่าวกิจกรรมโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: