ไปดูมอนเตสซอรีที่ปลักแรด

>>หยิบดี…ที่โรงเรียน ขอนำท่านไปเยี่ยมชมการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรีที่โรงเรียนสมาคมเขานุการสตรี 3 หรือชื่อเดิมว่า “บ้านปลักแรด” ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวในเขตพื้นที่การศึกษาสตูลที่จัดการศึกษาแบบนี้ ก่อนอื่นขอทบทวนเพื่อปูพื้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบมอสเตสซอรีกันซักหน่อย
>>การศึกษาแบบมอนเตสซอรี คิดค้นขึ้นโดย พญ.มาเรีย มอนเตสซอรี ชาวอิตาเลี่ยน โดยมอนเตสซอรี่เชื่อว่า การที่จะช่วยให้มนุษย์มีความสุขทั้งกายและใจ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มีความเมตตากรุณาต่อกันนั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นที่การศึกษา ดังนั้นจุดหมายสูงสุดของการศึกษามอนเตสซอรีคือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ของมนุษย์ทุกคนบนโลกหรือสันติภาพของโลกนั่นเอง
>>นับถึงปัจจุบันการศึกษามอนเตสซอรี่มีอายุถึง 100 ปีแล้ว โรงเรียนที่ใช้การศึกษาแบบมอนเตสซอรีจึงมีแพร่หลายอยู่ทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ที่กำลังพูดถึงนี่แหละ
>>การศึกษาแบบมอนเตสซอรีเป็นการศึกษาที่มีแนวคิดและหลักการอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในความเป็นเด็ก ซึ่งมอนเตสซอรีเชื่อว่าเด็กนั้นมีความแตกต่างกัน เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก แต่เป็นวัยหนึ่งของมนุษย์ที่แตกต่างจากวัยอื่น ดังนั้นการเลี้ยงดูรวมถึงการจัดการศึกษาของเด็กจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจพัฒนาการเด็กอย่างแท้จริง และมอนเตสซอรีเชื่อ
>>หากผู้จัดการจัดการศึกษาเข้าใจพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างดีแล้ว จะช่วยให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กให้เจริญเติบโตและพัฒนาตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ
>>ห้องเรียนมอนเตสซอรีจะต้องจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการและความสนใจของเด็ก ห้องเรียนและสื่อต้องจัดวางอย่างเป็นระเบียบและสวยงาม สื่อจะต้องออกแบบให้เริ่มเรียนรู้จากรูปธรรมจับต้องได้ไปสู่การเรียนรู้สัญลักษณ์
>>หากให้เด็กมีอิสรภาพในการเรียนรู้ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเอง (Independence) ทำให้เขาเห็นถึงคุณค่าของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับตนเองและสังคมได้ เช่น อิสระในการเคลื่อนไหว อิสระในการเลือกสิ่งที่จะทำ อิสระในการคิด ในการพูด ทั้งนี้อิสรภาพนี้จะต้องอยู่ภายในกรอบอันเหมาะสม เป็นอิสระที่มาคู่กับความรับผิดชอบ
>>มอนเตสซอรี่เชื่อว่าการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะ “มือ” จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับงานวิจัยด้านการเรียนรู้ของสมองในปัจจุบัน ได้สรุปแล้วว่าการเคลื่อนไหวที่มีจุดมุ่งหมาย โดยเฉพาะการใช้มือนั้น สามารถเพิ่มข่ายใยในสมอง ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ได้
>>ให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการ เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของศาสตร์ต่างๆ และให้เข้าใจว่าศาสตร์ต่างๆ เหล่านั้น แท้จริงแล้วคือทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์นั่นเอง หรือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความหมายนั่นเอง
>>สุดท้ายคือ เด็กต้องได้รับความรักและเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ หลักการและวิธีการต่างๆ จะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับบรรยากาศที่อบอุ่น ที่เกิดจากความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ของผู้ใหญ่
>>จากการดำเนินงานมาหนึ่งปีการศึกษา โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้าง ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจะบอกความรู้สึกให้ฟัง…………
>>ผอ.อุมัร สวาหลัง: โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 รู้สึกภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Montessoriซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในทุก ๆ ด้าน เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ยอมรับสังคม ยอมรับความแตกต่าง มีความอดทน ทำให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือกัน ดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น…… หน้าที่ของครู คือ ต้องจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และ ดูแลให้เด็กได้แก้ไขสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายให้แก่เด็ก ไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำ
>>ครูซามีลา ยาดำ: ห้องเรียนมอนเทสซอรี ที่โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 เริ่มต้นด้วยหมวดกิจกรรมชีวิตประจำวัน หมวดแรกจากทั้งหมด 5 หมวด จากการนำมาใช้ พบว่านักเรียนให้ความสำคัญ ในการทำงานปฏิบัติตามขอบเขตของกิจกรรม มีความสนใจและกระตือรือร้น นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนมีความภูมิใจในการทำงานเพราะเป็นการปฏิบัติจริงจากอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีและได้ผล คิดว่าถ้าได้นำมาสอนครบทุกหมวดจะสามารถพัฒนาเด็กอนุบาลได้มากกว่าที่คิดแน่นอน เพราะเป็นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ทั้ง ไอคิว (I.Q.) และอีคิว (E.Q.) จากอุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้เป็นการสอนจากสิ่งที่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่ไกลตัว จากง่ายไปสู่ยาก และจากรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม
>>อย่าลืม…แวะชมการจัดการศึกษาแบบมอสเตสซอรีที่บ้านปลักแรดนะ เด็ก ๆกำลังรออยู่

โดย…ศน.อาดุล สานิง

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 04/07/2012, in ข่าวกิจกรรมโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: