รางวัลผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๔

>>นายพิสิฐ  อุสัยนี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐  (บ้านควนโพธิ์)   รับรางวัล “กำพล วัชรพล” รางวัลผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๔ ของมูลนิธิไทยรัฐ จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงานมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านสถานศึกษา การบริหาร บุคลากร และนักเรียน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการบริหารว่า  “มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างครูคุณภาพ สู่คุณภาพผู้เรียน โดยเน้นหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  สร้างค่านิยมร่วมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร การประหยัด อดออม การเสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติราชการ” เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่ว่า “นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้ ความจริง สามารถใช้และผลิตสื่อมวลชนศึกษา และมีความซื่อสัตย์สุจริต”
>>ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓   ภูมิลำเนา  ๕๗๕/๑๗ หมูที่ ๔ ถนนยนตรการกำธร   ซอยประชาชื่น ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ ๙๑๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๗๔-๗๓๐๐๙๘, ๐๘-๗๓๙๖-๗๒๕๑  อีเมล์  tr-satun@hotmail.com
>>ประวัติการศึกษา
– มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๑๙
– ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา( ป.กศ.ต้น) วิทยาลัยครูสงขลา  พ.ศ. ๒๕๒๒
– ประโยคครูพิเศษมัธยม(พ.ม.) ศึกษาด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๕
– ปริญญาตรี (กศ.บ.)สาขาศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพ.ศ. ๒๕๒๙
-ปริญญาโท(กศ.ม.) สาขาศึกษาศาสตร์การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีพ.ศ. ๒๕๔๕
>>ประวัติการรับราชการ
-พ.ศ.  ๒๕๒๒ ครู ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น   อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล
-พ.ศ.  ๒๕๒๕ ครู ๒ โรงเรียนบ้านสาครเหนือ   อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล
-พ.ศ.  ๒๕๓๔ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านผังปาล์ม ๒ อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล
-พ.ศ.  ๒๕๓๖ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าแพ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล
-พ.ศ.  ๒๕๓๘ ครูใหญ่โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๔๒  อำเภอควนกาหลง   จังหวัดสตูล
-พ.ศ.  ๒๕๓๘  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล
-พ.ศ.  ๒๕๔๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้  อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล
-พ.ศ.  ๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)  จังหวัดสตูล
แนวทางการบริหารจัดการให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ
>>การบริหารจัดการที่ส่งผลให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๐(บ้านควนโพธิ์) ประสบผลสำเร็จนั้นใช้หลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการดำเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ  ผนวกกับกระบวนการบริหารคุณภาพที่เป็นระบบครบวงจร (PDCA) คือ มีการวางแผน ทำตามแผน ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ  และผนวกทั้งหลักการกับกระบวนการในการทำงานดังกล่าวข้างต้นสู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) “ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมชื่นชม” ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จดั่งปัจจุบัน
>>ผลสำเร็จจากการบริหารงาน
ด้านผู้บริหาร
-รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ ภาคใต้
-รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ ภาคใต้
-รับรางวัลชนะเลิศ ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ภาคใต้
ด้านโรงเรียน
-โรงเรียนดีเด่นหลักสูตรโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาประเภทที่๑รุ่นที่ ๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
-โรงเรียนจัดกิจกรรมระบบดูแลนักเรียนยอดเยี่ยม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๑ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  จาก มูลนิธิไทยรัฐ
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๒ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  จาก มูลนิธิไทยรัฐ
-โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทอง กรมอนามัย
-โรงเรียนดีเด่นด้านการกีฬานำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดสตูล  จากสมาคมคมข้าราชการบำนาญ จ.สตูล
ด้านบุคลากร
-นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ รับรางวัลครูดีในดวงใจเนื่องในวันครู ๒๕๕๐
-นายสันติภาพ  พรหมด้วง  ครูดีเด่นห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
-นางผ่องศรี  เดชานนท์ ครูดีเด่นห้องเรียนคุณภาพสาขาปฐมวัย
-นายอาบีดีน   หลีเส็น  ครูดีเด่นห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ด้านผู้เรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำปี๒๕๕๓(เมืองทองธานี)
-เด็กชายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์ รางวัลเกียรติบัตร ระดับรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ป.๑-๓
-เด็กชายสิทธิพงศ์ พิทักษ์วัฒนานนท์ รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงินการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดชุมพรประจำปี ๒๕๕๔
-เด็กชายนนทกาล  ยาวาระยะ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
-เด็กชายศิวะ  เนียมเล็ก รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นป.๑-๓
-เด็กชายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์ รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ป.๔-๖
-เด็กชายสิทธิพงศ์ พิทักษ์วัฒนานนท์ รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำปี๒๕๕๔ (เมืองทองธานี)
-เด็กชายศิวะ  เนียมเล็ก รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นป.๑-๓
-เด็กชายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นป.๔-๖
-เด็กชายสิทธิพงศ์ พิทักษ์วัฒนานนท์ รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑-๓
ด้านกีฬานักเรียน
-ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมหญิง โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๐  ศูนย์การบินภูเก็ต
-ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมชาย โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๐ ศูนย์การบินภูเก็ต
-ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ทีมหญิง โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๑  ศูนย์การบินภูเก็ต
-ได้รับรางวัล รองงชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมชาย โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๑   ศูนย์การบินภูเก็ต

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 27/04/2012, in ข่าวกิจกรรมครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: