ครูดีในดวงใจ ระดับประเทศ

>>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบรางวัลครูดีในดวงใจ เพื่อเชิดชูเกียรติครูสายการสอนผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  ผู้ทุ่มเทเสียสละดูแลนักเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นที่ศรัทธายอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2555 ครูสายการสอนได้รับคัดเลือกรับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 จำนวน 216 ราย และ น.ส.กรรณิกา หลีเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโกตา อ.ละงู จ.สตูล  สังกัด สพป.สตูล  เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้
>>น.ส.กรรณิกา  หลีเจริญ   เกิดวันที่  25  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2499 อายุ 55 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ฯ  สุขศึกษาฯ  ศิลปะ  การงานและภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
>>ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ได้พัฒนานักเรียนซึ่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ  เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและอาศัยเวลาอันยาวนาน  และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย   ผลงานที่เกิดไม่เห็นทันตา  ในหลายครั้งที่ประสบความล้มเหลวด้านการพัฒนาผู้เรียน  แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาศิษย์ทุกด้าน  ด้วยวิธีการที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง  จนศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต   โดยมีแนวปฏิบัติ  5  ขั้น  คือ
1. ขั้นสร้างฐาน เป็นการประชุมชี้แจงบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางเพื่อดำเนินงาน
2. ขั้นสานต่อ เป็นการประชุม ชี้แจงผู้รับผิดชอบให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติ
3. ขั้นก่อแบบ เป็นการชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบ ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
4. ขั้นแนบชิด เป็นการร่วมกันดำเนินงาน ประสานงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
5. ขั้นติดตาม เป็นการติดตาม กำกับดูแล ในทุกระดับ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย แล้วนำผลการประเมินมาสรุปแลเผยแพร่ผลงาน
ผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นแก่ศิษย์
1. นักเรียนจบการศึกษาในแต่ละปีของโรงเรียนบ้านโกตา    สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอและจังหวัดในระดับต้น ๆ
2. นักเรียนได้รับทุนภูมิทายาท 2 คนในปีการศึกษา 2551  ปีการศึกษา 2553 ได้ 1 คน
3. นักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศมาเลเซีย 1 คน ในปีการศึกษา 2551
เกียรติประวัติที่ได้รับ
1. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภาเมื่อปี พ.ศ. 2540
2. ได้รับการคัดเลือกเป็นครูปฏิบัติการสอนดีเด่นจากสำนักงานคุรุสภาจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2541
3. ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และได้รับรางวัลครูเกียรติยศสาขาบูรณาการ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2544
4. ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูที่มีความสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2544
5. ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอละงู ปี พ.ศ. 2545
6. ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้มีจรรยาบรรณครูดีเด่นจาก สำนักงานคุรุสภาอำเภอละงู ปี พ.ศ. 2546
7. ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ปี พ.ศ. 2549
8. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะครูผู้เป็นแบบอย่างตามมาตรฐานวิชาชีพครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี 2554
>>น.ส.กรรณิกา  หลีเจริญ กล่าวว่า “เกียรติบัตรเป็นสิ่งที่รับรองความสามารถ  แต่ไม่ใช่สิ่งพิสูจน์ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ครูมืออาชีพจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูทุกคนไม่สามารถทำให้นักเรียนทุกคนเป็นคนเก่งอย่างเท่าเทียมกัน แต่ครูสามารถทำให้นักเรียนทุกคนมีความเก่งตามความสามารถของตนเอง และพัฒนาตนเองได้ โดยไม่เปรียบเทียบกับความสามารถของผู้อื่น”

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 27/04/2012, in ข่าวกิจกรรมครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: