Seven-คุณธรรม

>>สังคมไทยปัจจุบันประสบปัญหาความเสื่อมโทรมด้านคุณธรรมจริยธรรม     โดยเฉพาะในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต  ที่ขณะนี้ทุกฝ่ายต่างเรียกร้องให้ร่วมกันกอบกู้ให้คืนสู่สังคมไทย    โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซึ่งจะต้องเติบโตเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
>>โรงเรียนผังปาล์ม 7  อ.มะนัง  จ.สตูล   ภายใต้การบริหารของนายระเริง  รัตนเกษร   และคณะครูในโรงเรียน ต่างตระหนักถึงการจัดการศึกษาที่ให้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม เพื่อผลิตเยาวชนที่เป็นคนเก่ง  คนดี  และอยู่ใสังคมอย่างมีความสุขเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  จึงคิดนำนวัตกรรมโครงการเซเว่น-คุณธรรม (7 คุณธรรม) มาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  7  ประการ  คือ  ความประหยัด  ความซื่อสัตย์   ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ   ความมีวินัย  ความมีน้ำใจ  และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน
โครงการเซเว่น-คุณธรรม (7 คุณธรรม)  ของโรงเรียนผังปาล์ม 7  เป็นการนำรูปแบบสหกรณ์โรงเรียน มาใช้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  โดยโรงเรียนจัดให้มีร้านค้าภายใต้ชื่อ “7 คุณธรรม” ด้วยการระดมทุนจากนักเรียน ครู  ชุมชน  เพื่อจัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายจำหน่ายให้แก่สมาชิก  นักเรียน  ครู  ตลอดจนชุมชนในราคาที่ยุติธรรม    นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนนำผลิตภัณฑ์มาฝากขายภายในร้านได้ด้วย     ความแปลกของร้าน“7 คุณธรรม”   อยู่ตรงที่ร้านจะไม่มีผู้ขาย   นักเรียนจะซื้อ-ขายและทอนเงินด้วยตัวเอง  เป็นการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาสู่ชีวิตประจำวัน  นักเรียนจะหยิบสินค้าและจ่ายเงินตามมูลค่าที่ปิดไว้ โดยนำเงินใส่ในกล่องเงินที่จัดเตรียมไว้  คือ   กล่องชนิดใส่เงิน 1 บาท   กล่องชนิดใส่เงิน 5 บาท   กล่องชนิดใส่เงิน 10 บาท   กล่องชนิดใส่เงิน 20 บาท    และกล่องชนิดใส่เงิน 100 บาท  ซึ่งทุกวันนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการฯ จะเข้าไปตรวจสอบสินค้าและจัดทำบัญชีรับ-จ่าย  ปรากฏว่าไม่มีสินค้าขาดหายแม้แต่ชิ้นเดียว
>>จากการดำเนินโครงการเซเว่น-คุณธรรม   ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นในบุตรหลาน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์  ความมีระเบียบวินัย  ความเคารพในตนเอง  จึงให้การสนับสนุนโดยเข้าร่วมทุนกับ ร้าน “7 คุณธรรม”  เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินโครงการฯ อย่างยั่งยืน  และยังเป็นที่ชื่นชมของพระครูโสภณปัญญาสาร  เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม เจ้าคณะอำเภอมะนัง   จึงได้มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม   โดยให้นำดอกผลเป็นทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนในแต่ละปีอีกด้วย
>>โครงการเซเว่น-คุณธรรม   จึงเป็นนวัตกรรมหนึ่งของโรงเรียนผังปาล์ม 7   ที่มุ่งหวังปลูกฝังคุณธรรม  7  ประการ   ให้เกิดขึ้นเป็นอัตลักษณ์ประจำตัวของนักเรียน  เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกาย วาจา   ใจ   พลิกฟื้นสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และเปี่ยมสุข

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 12/04/2012, in ข่าวกิจกรรมโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: