สพป.สตูล จับมือสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิส จัดอบรมภาษามลายูแก่ครู จ.สตูล

 

….นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย จัดโครงการอบรมภาษามลายูขั้นพื้นฐานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดซึ่งมีความสนใจและอยู่ในพื้นที่เกาะที่มีอาณาเขตติดต่อประเทศมาเลเซีย ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามลายูอย่างกว้างขวางให้ครูและบุคลากรในสำนักงาน สามารถใช้ภาษามลายูติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานการศึกษาประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
….โดยการอบรมฯสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิสได้ส่งคณาจารย์ของสถาบันฯ จำนวน 9 คน เดินทางมาอบรมภาษามลายูพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อาทิ Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559

“เด็กเก่ง”… สอบ O-NET คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน

           ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มีการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากที่ได้ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสตูล ทำคะแนนสอบคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนนจำนวน 7 คน ดังนี้ Read the rest of this entry

นักเรียนอนุบาลสตูล ค้นพบฟอสซิลแห่งใหม่ จากการเรียนด้วยกระบวนการวิจัย

 

This slideshow requires JavaScript.

การเรียนรู้จากเดิมที่มีครู ยืนถือชอร์คหน้ากระดานดำ พูดความรู้ให้ฟัง บอกให้จด ให้ท่องจำ ภายในห้องสี่เหลี่ยมแคบ ๆ คงจะไม่สามารถพัฒนาเด็กให้สามารถเรียนรู้หรือรู้ทันข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ต่าง ๆ ที่มีมากมาย หลากหลายแขนงที่มีอยู่ทุกที่บนโลกไร้พรมแดนแห่งนี้ ทว่าการปรับเปลี่ยนปฏิรูปการสอนแนวใหม่ที่สอนให้เด็กรู้จักวิธีการคิด รู้จักการแสวงหา/สืบค้น การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดังเช่นการเรียนด้วยกระบวนการวิจัยที่โรงเรียนอนุบาลสตูล ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ค้นพบแหล่งฟอสซิลแห่งใหม่ใน อ.เมือง จ.สตูล ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าสื่อต่าง ๆ ในขณะนี้
โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเมื่อปี 2553 มีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจับ 10 ขั้นตอนซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักกระบวนการประชาธิปไตย การสื่อสาร การรู้จักแสวงหาความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ ความรู้จากชุมชน/อินเตอร์เน็ต/ธรรมชาติ และทุกอย่างรอบๆตัว นำไปสู่กระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์องค์ความรู้ในที่สุด
ในแต่ละปีเด็กทุกห้อง Read the rest of this entry

โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สร้างต้นทุนอาชีพให้นักเรียน

This slideshow requires JavaScript.

…“นักเรียนที่นี่เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นน้อยมาก  ต้องทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัวอีกแรงหนึ่ง  อย่างเช่นนักเรียนชายจะออกไปทำประมงกับครอบครัวซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนตำมะลัง  ขณะที่นักเรียนหญิงจะตามผู้ปกครองไปขายแรงงานเป็นลูกจ้างล้างจาน เสิร์ฟอาหารในร้านอาหารรัฐเปอร์ลิส  รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  เป็นวิถีชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ  ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล  ที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินซึ่งมีลักษณะคล้ายเกาะ มีทะเลเชื่อมต่อกับรัฐเปอร์ลิสทางตอนเหนือสุดของประเทศมาเลเซีย  ซึ่งการเดินทางต้องนั่งเรือข้ามฟากเข้าไป”  ด้วยเหตุนี้  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ Read the rest of this entry

รองเท้าแฟนซี เพิ่มมูลค่ารองเท้าแตะ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด

….

This slideshow requires JavaScript.

โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   เริ่มนำร่องในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   โดยให้โรงเรียนลดเวลาเรียนภาควิชาการลง  และจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนตามความสนใจ  ทั้งนี้ให้ครอบคลุม 4 ด้าน (4 H)  คือ  Head   Heart  Hand และ Health  เพื่อลดความเครียดของการเรียนในห้องเรียน พร้อมคืนความสุขให้นักเรียน
….โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล  เป็นหนึ่งใน 17  โรงเรียนนำร่องโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สังกัด สพป.สตูล  ที่มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  เติมเต็มการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนวิชาการในห้องเรียนที่หลากหลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิ  กิจกรรมงานช่าง   กิจกรรมอาหาร   กิจกรรมแฮนด์เมด   เป็นต้น
….การประดิษฐ์รองเท้าแฟนซี  Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 56 ประจำเดือนธันวาคม 2558-มกราคม 2559

นักเรียน สพป.สตูล คว้า 2 เหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2558

….04-02-2559 15-10-29ปิดฉากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เวทีแห่งการแสดงศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน ครู ระดับประเทศ ในด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฎศิลป์ ศิลปะ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559
….นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทำผลงานอยู่ในลำดับที่ 39 จาก 181 เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยทำผลงานได้ 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 2 รายการแข่งขัน คือ Read the rest of this entry

โรงเรียนบ้านตูแตหรำ จิ๋วแต่แจ๋ว

…..

This slideshow requires JavaScript.

“มักมีข้อคำถามเกิดขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน ว่าสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพหรือไม่” เหตุเพราะโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาขาดแคลนปัจจัยในการบริหารจัดการศึกษาเช่นโรงเรียนปกติทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขาดงบประมาณที่คำนวณตามรายหัวของเด็ก ขาดแคลนครูผู้สอนที่ไม่ตรงตามวิชาเอก หรือครูผู้สอนไม่ครบชั้น ขาดสื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการจัดการศึกษา ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีผลให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นต่อโรงเรียน ยอมที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมืองไกล ๆ แต่มีคุณภาพมากกว่า
…..โรงเรียนบ้านตูแตหรำ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแห่งหนึ่งในท้องที่ Read the rest of this entry

โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง นำปราชญ์ชาวบ้านสอนทำขนมพื้นเมือง ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด

This slideshow requires JavaScript.

ชุมชนบ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เป็นชุมชนมุสลิมชุมชนหนึ่งที่ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลามและยังมีปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ในท้องถิ่นมากมาย โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในการทำขนมพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น ขนมรังต้อ (ดอกจอก) ขนมเทียนใส่มะพร้าว ขนมไข่เต่า ขนมเขาควาย (เขี้ยวหมี) ขนมไข่แลน(ข้าวต้มใบมะพร้าว) ข้าวหลาม เป็นต้น ซึ่งจะนิยมทำรับประทานในเทศกาลสำคัญวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามอย่างเช่น วันฮารีรายอ (อีดิ้ลฟิตรี) และวันอีดิ้ลอัฎฮา
…โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.