สพป.สตูล เร่งโรงเรียนปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันด้วย Thai School Lunch โดย… กันยา มาศภูมิ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2495 ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน ให้ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ถูกสุขลักษณะ และมีปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญ เติบโต และต่อมาได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปให้กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในตำบล ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในปัจจุบัน ครม.ได้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 จากวันละ 13 บาทต่อคน เป็นวันละ 20 บาทต่อคน เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจความเป็นจริงของการค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ซึ่งดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนานักเรียน 3 ด้าน

This slideshow requires JavaScript.

คือ ด้านทักษะความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งด้านสุขภาพอนามัยได้ขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 159 โรง เร่งปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันที่จัดให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา โดยการให้ความรู้ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ให้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการเมนู อาหารกลางวันในโรงเรียน โดยสามารถเลือกและประเมินคุณค่าโภชนาการจากกลุ่มอาหารที่มีให้เลือกมากกว่า 300 รายการ ทั้งคุณค่าของพลังงาน โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารกลางวัน และได้รับสาร อาหารตรงตามความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสารอาหารสำคัญ เช่น ธาตุเหล็กและวิตามินเอ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
หากโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้นำโปรแกรม Thai School Lunch ไปปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างจริงจัง. อีกทั้งได้นำผลผลิตการเกษตรต่าง ๆในโรงเรียน เป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารกลางวัน เชื่อมั่นว่า! นักเรียนของเราจะได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพียงพอต่อการเจริญเติบโตอย่างสมวัยแน่นอน ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและการเกิดโรคต่าง ๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคขาดสารอาหาร จะต้องลดลงได้อย่างแน่นอน

“หน่อไม้มหัศจรรย์” วิสาหกิจชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

….หน่อไม้ เป็นต้นอ่อนของไผ่ที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นไผ่ จัดเป็นผักชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาทำ อาหารได้ตั้งแต่ต้มจิ้มน้ำพริก ผัด แกงคั่ว แกงส้ม ฯลฯ หรือนำไปดองเพื่อเก็บไว้กินนานๆ ก็สร้างอาชีพ สร้างรายได้ หน่อไม้จะแทงหน่อออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงที่ฝนตกชุก ทำให้มีปริมาณล้นตลาด จนบางครั้งหาราคาแทบไม่ได้ เลยเกิดคำถามว่า! ทำอย่างไรที่จะเพิ่มมูลค่าแก่หน่อไม้ และสร้างทาง เลือกที่บริโภคได้หลากหลายเมนู?
….โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ได้นำหน่อไม้ซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่อำเภอควนกาหลง มาดำเนินการแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่างๆ ทั้งอาหารคาวและและอาหารหวานกว่า 20 ชนิด สร้างทางเลือกในการบริโภคที่หลากหลายให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ มีความทันสมัย และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรพื้นบ้าน ภายใต้การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559

นักเรียนบ้านไร่ อ.ท่าแพ เรียนรู้การทำไซดักปูดำ วิถีชีวิตพอเพียงในท้องถิ่น

“…เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า…”  พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช  ในเรื่องความพอเพียงและการรู้จักพึ่งพาตนเอง  ที่โรงเรียนบ้านไร่ อ.ท่าแพ จ.สตูล  น้อมนำเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้   มีทักษะอาชีพที่พึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงภายใต้วิถีชีวิตท้องถิ่นอยู่อาศัย  และมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด

          นางสาวสุชดา  แซ่ตั้ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่   จึงได้นำการทำไซปู หรืออุปกรณ์ดักปู   อาชีพหนึ่งในวิถีชีวิตชาวชุมชนบ้านไร่  เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพและสืบสานวีถีชีวิตท้องถิ่นให้คงอยู่   รู้จักใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนทรัพยากร ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า  มีความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง
           นายมะดาโอ๊ะ สาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่อาสามาช่วยสอนการทำไซปูให้กับนักเรียน  สำหรับไซปูที่สอนเป็นไซที่ใช้ดักปูดำ   มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม   เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40 เซนติเมตร  สูง 20-25 เซนติเมตร   สามารถพับเก็บง่าย   ส่วนวัสดุที่ใช้ทำไซ ประกอบด้วย   ลวดขนาดใหญ่    อวนเส้นใหญ่ตาขนาดกลาง    ด้ายเย็บอวน    และไม้ไผ่สำหรับหลักวางไซ

Read the rest of this entry

“น้ำเต้าขาควาย”การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง @โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้

This slideshow requires JavaScript.


“น้ำเต้าขาควาย” การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ภายใต้แนวคิดร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมชื่นชม”
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถูกน้อมนำเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกแห่ง โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย โดยที่ไม่หลงไปกับกระแสสังคมในปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ หมู่ที่ 10 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล เป็นโรงเรียนหนึ่งที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การเรียนการสอนโดยบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา และวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เน้นทักษะกระบวนการทำงานเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งให้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน ก่อนนำสู่การปฏิบัติในภาคสนาม เริ่มตั้งแต่เวลา 14:00–16:00 น.
โดยได้ปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียน เนื้อที่กว่า 1 ไร่ เป็นแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3 ลักษณะ คือ Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 60 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559

ผักไร้ดิน : การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน จ.สตูล

ผักไร้ดิน (ไฮโดโปนิกส์) กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านบ่อหิน ใช้ในการบูรณาการโครงการ/นโยบายการศึกษาต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์นโยบายการศึกษาในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาในขณะนี้

This slideshow requires JavaScript.

….โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านบ่อหิน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีระยะทางห่างจากจังหวัดสตูล ประมาณ 56 กิโลเมตร
….โรงเรียนแห่งนี้ ได้นำการปลูกผักไร้ดิน ไฮโดโปนิกส์)เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร และมีคุณธรรม เริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การนำผักชนิดต่างๆ เข้าสู่ตลาด การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งส่งถึงทักษะอาชีพที่นักเรียนสามารถนำไปหาเลี้ยงครอบครัวได้ในโอกาสต่อไป
….ครูรัฐกรณ์ บุญแก้วสุข ครูผู้สอนผักไร้ดิน ในสาระเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา เล่าว่า Read the rest of this entry

นักเรียนรางวัลพระราชทาน เกียรติยศสูงสุดแห่งชีวิต

…นักเรียนรางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลอันเป็นเกียรติยศอันสูงสุดในชีวิตการศึกษาเล่าเรียน นักเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ในแต่ละปีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการเรียนมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสมในด้านทักษะการจัดการและการทำงาน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงกว้าง
….ปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการ ได้คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) จำนวน 2 คน ใน 2 ขนาดสถานศึกษา คือ ด.ญ.วรรัตน์ หาญทะเล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก และ ด.ญ.นัสรีญา ใบกอเด็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง

image1 (1)ด.ญ.วรรัตน์ หาญทะเล  คติประจำใจ “บิดาและมารดาสอนข้าพเจ้าให้อยู่ในแนวทางของศาสนาเสมอ คอยตักเตือน Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 58 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559