“น้ำเต้าขาควาย”การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง @โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้

This slideshow requires JavaScript.


“น้ำเต้าขาควาย” การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ภายใต้แนวคิดร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมชื่นชม”
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถูกน้อมนำเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกแห่ง โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย โดยที่ไม่หลงไปกับกระแสสังคมในปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ หมู่ที่ 10 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล เป็นโรงเรียนหนึ่งที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การเรียนการสอนโดยบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา และวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เน้นทักษะกระบวนการทำงานเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งให้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน ก่อนนำสู่การปฏิบัติในภาคสนาม เริ่มตั้งแต่เวลา 14:00–16:00 น.
โดยได้ปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียน เนื้อที่กว่า 1 ไร่ เป็นแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3 ลักษณะ คือ Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 60 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 59 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559

ผักไร้ดิน : การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน จ.สตูล

ผักไร้ดิน (ไฮโดโปนิกส์) กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านบ่อหิน ใช้ในการบูรณาการโครงการ/นโยบายการศึกษาต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์นโยบายการศึกษาในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาในขณะนี้

This slideshow requires JavaScript.

….โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านบ่อหิน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีระยะทางห่างจากจังหวัดสตูล ประมาณ 56 กิโลเมตร
….โรงเรียนแห่งนี้ ได้นำการปลูกผักไร้ดิน ไฮโดโปนิกส์)เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร และมีคุณธรรม เริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การนำผักชนิดต่างๆ เข้าสู่ตลาด การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งส่งถึงทักษะอาชีพที่นักเรียนสามารถนำไปหาเลี้ยงครอบครัวได้ในโอกาสต่อไป
….ครูรัฐกรณ์ บุญแก้วสุข ครูผู้สอนผักไร้ดิน ในสาระเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา เล่าว่า Read the rest of this entry

นักเรียนรางวัลพระราชทาน เกียรติยศสูงสุดแห่งชีวิต

…นักเรียนรางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลอันเป็นเกียรติยศอันสูงสุดในชีวิตการศึกษาเล่าเรียน นักเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ในแต่ละปีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการเรียนมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสมในด้านทักษะการจัดการและการทำงาน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงกว้าง
….ปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการ ได้คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) จำนวน 2 คน ใน 2 ขนาดสถานศึกษา คือ ด.ญ.วรรัตน์ หาญทะเล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก และ ด.ญ.นัสรีญา ใบกอเด็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง

image1 (1)ด.ญ.วรรัตน์ หาญทะเล  คติประจำใจ “บิดาและมารดาสอนข้าพเจ้าให้อยู่ในแนวทางของศาสนาเสมอ คอยตักเตือน Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 58 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559

สพป.สตูล จับมือสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิส จัดอบรมภาษามลายูแก่ครู จ.สตูล

 

….นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย จัดโครงการอบรมภาษามลายูขั้นพื้นฐานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดซึ่งมีความสนใจและอยู่ในพื้นที่เกาะที่มีอาณาเขตติดต่อประเทศมาเลเซีย ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามลายูอย่างกว้างขวางให้ครูและบุคลากรในสำนักงาน สามารถใช้ภาษามลายูติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานการศึกษาประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
….โดยการอบรมฯสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิสได้ส่งคณาจารย์ของสถาบันฯ จำนวน 9 คน เดินทางมาอบรมภาษามลายูพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อาทิ Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559

“เด็กเก่ง”… สอบ O-NET คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน

           ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มีการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากที่ได้ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสตูล ทำคะแนนสอบคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนนจำนวน 7 คน ดังนี้ Read the rest of this entry

นักเรียนอนุบาลสตูล ค้นพบฟอสซิลแห่งใหม่ จากการเรียนด้วยกระบวนการวิจัย

 

This slideshow requires JavaScript.

การเรียนรู้จากเดิมที่มีครู ยืนถือชอร์คหน้ากระดานดำ พูดความรู้ให้ฟัง บอกให้จด ให้ท่องจำ ภายในห้องสี่เหลี่ยมแคบ ๆ คงจะไม่สามารถพัฒนาเด็กให้สามารถเรียนรู้หรือรู้ทันข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ต่าง ๆ ที่มีมากมาย หลากหลายแขนงที่มีอยู่ทุกที่บนโลกไร้พรมแดนแห่งนี้ ทว่าการปรับเปลี่ยนปฏิรูปการสอนแนวใหม่ที่สอนให้เด็กรู้จักวิธีการคิด รู้จักการแสวงหา/สืบค้น การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดังเช่นการเรียนด้วยกระบวนการวิจัยที่โรงเรียนอนุบาลสตูล ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ค้นพบแหล่งฟอสซิลแห่งใหม่ใน อ.เมือง จ.สตูล ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าสื่อต่าง ๆ ในขณะนี้
โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเมื่อปี 2553 มีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจับ 10 ขั้นตอนซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักกระบวนการประชาธิปไตย การสื่อสาร การรู้จักแสวงหาความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ ความรู้จากชุมชน/อินเตอร์เน็ต/ธรรมชาติ และทุกอย่างรอบๆตัว นำไปสู่กระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์องค์ความรู้ในที่สุด
ในแต่ละปีเด็กทุกห้อง Read the rest of this entry