สาร สพป.สตูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 66 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560

Advertisements

รางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2560

ครูสวน สิทธิพงษ์ ok

พิชิตอ่านเขียนที่โรงเรียนบ้านวังพะเนียด

 

This slideshow requires JavaScript.

ปัญหาเด็กอ่านภาษาไทยไม่ออก เขียนไม่ได้  จัดเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ    เพราะการอ่านออกเขียนได้  ถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้เรียนต่อการพัฒนาตนเอง เป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ในทุกๆ สาขาวิชา และการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จนกระทรวงศึกษาธิการนำมาเป็นนโยบายสำคัญในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในปัจจุบัน
จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนตามสถานศึกษาในสังกัด  ตามนโยบายปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายพิชิตอ่านเขียน สพป.สตูล   พบว่า โรงเรียนบ้านวังพะเนียด   ในตำบลเกตรี อ.เมือง จ.สตูล  ภายใต้การบริหารของนายจำนันท์ กาบูลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ซึ่งมีนักเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน 64 คน  ครู 8 คน  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่สามารถดำเนินการพัฒนาจัดการด้านการอ่านและเขียนได้อย่างมีคุณภาพยิ่ง    โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100  ขณะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  มีความสามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง ร้อย 100 Read the rest of this entry

“ณภสุ” แม่ครูโรงเรียนบ้านเขาจีน

         

This slideshow requires JavaScript.

“ เป็นครูไม่เพียงแต่สอนไปวันๆ  เพียงอย่างเดียว  แต่ต้องดูแลเด็กรอบด้าน   ให้ทุกอย่างเท่าที่สามารถให้ได้กับเด็กทุกคน  ถ้าเปรียบครูเหมือนเรือจ้างเมื่อรับเด็กมาเต็มลำเรือต้องส่งให้ถึงฝั่ง
ต้องเป็นครู
24 ชั่วโมง  เพื่อให้เด็กปลอดภัยเพราะฉะนั้นลูกใครไม่สำคัญลูกศิษย์สำคัญทุกคน ”
          คือ..ปณิธานอันแน่วแน่ในความเป็นครูของ  “นางนภสุ จันทร์เมือง” หรือ “ครูวันเพ็ญ” ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หรือแม่ครูของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจีน    อ.เมือง จ.สตูล   เป็นผู้ที่มีความความสามารถพิเศษในด้านกิจกรรมเพื่อการบันเทิง  หรือที่เรารู้จักกันว่านักสันทนาการ  จึงได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนอีกภาระงานหนึ่ง   จนมีฉายา “นักประสานขวัญใจชาวบ้านเขาจีน” ต้นแบบครูประถมศึกษาที่ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียว
กิจกรรมที่เข้าร่วมกับชุมชนบ้านเขาจีนมีมากมาย   อาทิ  การร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองนักเรียนหรือชาวบ้านตามโอกาสไม่ว่าจะเป็น งานแต่ง   งานศพ   งานบวช  ทั้งครอบครัวไทยพุทธและไทยมุสลิม    เป็นกรรมการวัดถ้ำเขาจีนธีระประดิษฐ์   และยังชักชวนให้ชาวชุมชนบ้านเขาจีนร่วมประเพณีในกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี  เช่น  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา  ตลอดจนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกๆ ปี   อีกทั้งยังสนับสนุนการจัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด เป็นต้น  Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 64 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560

สาร สพป.สตูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2560

โรงเรียนบ้านควนเก จ.สตูล เปิด “ควนเกบาร์เบอร์” บริการตัดผมฟรีในโรงเรียน

 

This slideshow requires JavaScript.

โรงเรียนบ้านควนเก อ.ท่าแพ  จ.สตูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เปิดร้าน “ควนเกบาร์เบอร์” ตัด สระ ไดร์ผมฟรีให้แก่นักเรียนในโรงเรียน  ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ  และนโยบาย ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์   ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนแล้ว  ยังสามารถแก้ปัญหานักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีผมยาวผิดระเบียบ  ไม่สะอาด  และป้องกันนักเรียนเป็นเหาแพร่ระบาดในโรงเรียนอีกด้วย สร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู โดยเฉพาะในผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
“ควนเกบาเบอร์”
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2559 Read the rest of this entry

MOU สพป.สตูล และสถาบันอาชีวศึกษา จ.สตูล

This slideshow requires JavaScript.

……วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2560 โดยมีนายวินัย ชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาต่อสายอาชีพกับนายจำนงค์ พูลภักดี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในการปฏิรูปการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพความรู้ประสบการณ์ตรงในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ม.1-3) เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพเป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียนการศึกษาต่อสายอาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
….. Read the rest of this entry

สพป.สตูล ขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในสถานศึกษา

 

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (ชั้น 3) สพป.สตูล นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)ไปใช้ในสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเร่งแก้ปัญหาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนในสังกัดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 โดยเชิญนายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาลูบี นางฮาสาน๊ะ ยีปันจอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง น.ส.ธรัญญา สุชานันทพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ และ น.ส.นวลละออง ปิริยะ ครู โรงเรียนบ้านช่องไทร เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติเรื่องเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งการคิดเลขโดยใช้นิ้วมือ (หัตถคณิต) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจและการนำไปใช้ขยายผลในโรงเรียน และโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างประสบผลสำเร็จ คาดว่าจะสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ และเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ แก้โจทย์ปัญหาได้คล่องขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาคณิตศาสตร์ที่มีค่าพัฒนาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำจากเครือข่ายสถานศึกษา ทั้งหมด 16 เครือข่ายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน รวม 32 คน Read the rest of this entry

สพป.สตูล สร้างบ้านนักเรียน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปี 2560

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสตูล จัดพิธียกเสาเอกสร้างบ้านนักเรียนแก่ ด.ช.ศุภกร คงเส้ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จ.สตูล ภายใต้โครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีนายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานฯ พร้อมทั้งมีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักการภารโรง และประชาชนใกล้เคียง ร่วมในพิธีจำนวนมาก
โดยบ้านที่จัดสร้างมีลักษณะแบบก่ออิฐถือปูน ชั้นเดียว ขนาด 4.50ม x 15 ม. จำนวน 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1 ห้องครัว มูลค่าก่อสร้าง 120,000 บาท การจัดสร้างใช้วิธีการระดมเงินจากโรงเรียนในสังกัดและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป กำหนดฤกษ์ยกเสาเอกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 7 เวลา 09:09 น. เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังของผู้อยู่อาศัย ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบให้แก่นักเรียนในต้นเดือนกันยายนนี้ Read the rest of this entry