เคล็ดลับความสำเร็จ คณิตศาสตร์โอเน็ตได้ 100 คะแนนเต็ม

This slideshow requires JavaScript.

“…ครูต้องใช้ใจสอน ไม่ใช่สอนด้วยหน้าที่ เพื่อหวังแต่ให้เด็กได้คะแนนสูง ๆ แต่ต้องสอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของวิชา…”
เมื่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่าโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2556 ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th ซึ่งผู้ที่ทำงานในหน่วยงานทางการศึกษาต่างก็ลุ้นผลคะแนนที่จะออกมาจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
สำหรับ สพป.สตูล แม้ว่าภาพรวมคะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะยังไม่น่าพอใจตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ตาม แต่ก็ยังมีความน่าชื่นใจที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวนถึง 6 คน คือ เด็กชายณฐวรรธ พัฒชนะ เด็กหญิงพิมพ์นภา เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล (อ.เมือง) เด็กชายอารัญ ระเมาะ โรงเรียนบ้านนาทอน (อ.ทุ่งหว้า) เด็กหญิงอรอนงค์ สิงห์อินทร์ โรงเรียนบ้านช่องไทร (อ.ทุ่งหว้า) เด็กชายนัฐวัฒน์ พิทักษ์วัฒนานนท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)(อ.เมือง) และเด็กหญิงซิลมีย์ หมีนคลาน โรงเรียนบ้านลาหงา (อ.ละงู)
Read the rest of this entry

6 นร. คนเก่ง สพป.สตูล สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100‏

>>>

นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า จากการที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ หรือผลการสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2556 และจากการตรวจสอบพบว่านักเรียนในสังกัด สพป.สตูล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดเต็ม 100 คะแนน จำนวน 6 คน คือ
>>> Read the rest of this entry

“ใบโพธิ์โพสต์” สื่อเล็ก ๆ ที่ผู้ใหญ่ควรอ่าน

This slideshow requires JavaScript.

>>>“ใบโพธิ์โพสต์” หนังสือพิมพ์ของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ที่เรียงร้อยถ้อยคำบอกเล่าเรื่องราวให้ครู บุคลากร ผู้ใหญ่ในชุมชน ตลอดจนสังคมได้รับรู้เสียงสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิด มุมมองของเด็กต่อปัญหาสังคม รวมถึงเรื่องราวดี ๆ ภายในขอบรั้วของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)
>>>ผู้ก่อตั้งใบโพธิ์โพสต์เป็นนักเรียนแกนนำ 5 คน คือ ด.ญ.อัสมา มอลี ด.ญ.จารีนา ทิ้งปากน้ำ ด.ญ.พัทยา ราชบุรมย์ ด.ช.นนทวัฒน์ ทิ้งปากถ้ำ และด.ช.ณัทภัทร์ เพ็งจันทร์ ซึ่งทั้งหมดกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยได้ไปเข้าอบรมการทำหนังสือพิมพ์ ภายใต้ “โครงการอบรมเยาวชนคนทำหนังสือพิมพ์เพื่อสิทธิเด็ก” ที่สถาบันอิสราร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐและสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
>>> Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 6 ฉบับที่ 44 ประจำเดือนธันวาคม 2556-มกราคม 2557

ครูดีในดวงใจ “ผู้เสียสละและทุ่มเท”

>>>

This slideshow requires JavaScript.

วิกฤตการณ์พลัดพรากจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิกระหน่ำในทะเลอันดามันที่ฐานทัพเรือในจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็นสาเหตุให้นางพรพิไล เดชภักดี ต้องสูญเสียสามีและลูกสาวอันเป็นที่รักอย่างไม่คาดฝัน แต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ความเสียใจอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้น ถูกแปรเปลี่ยนเป็นพลังทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนเพื่อเติมแสงสว่างทางปัญญาให้กับนักเรียนอย่างไม่เลือก จนได้รับการยอมรับและความรักจากนักเรียน เพื่อนครู ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้ได้รับการเลือกให้เป็นครูดีในดวงใจของจังหวัดสตูล ระดับประเทศ ประจำปี 2557
Read the rest of this entry

ครูโรงเรียนบ้านเกตรี รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจำปี 2556

>>>IMG_6635วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล จ.สตูล นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบรางวัล”หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจำปี 2556 ให้แก่นางสุดใจ บัวงาม ครู โรงเรียนบ้านเกตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประจำเดือนมกราคม 2557
>>> Read the rest of this entry

สพป.สตูล หนุนนักเรียนขยายโอกาสเรียนต่อสายอาชีพ

>>>

This slideshow requires JavaScript.

นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า สพป.สตูล สนับสนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 42 โรง นำนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการแนะแนวอาชีพจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อ.ควนกาหลง จ.สตูล ในงานแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่เป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ สนองตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างกำลังคนระดับฝีมือสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
>>> Read the rest of this entry

มูลนิธิบิ๊กซีมอบทุนการศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนสตูล

IMG_0106เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2556 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และนางสาวสุรัสวดี อินทชาติ ผู้จัดการบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2556 รวม 50 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
>>>นางสาวสุรัสวดี อินทชาติ ผู้จัดการบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล กล่าวว่า Read the rest of this entry

ตสน.สพป.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบุโบย ติดตามการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ

>>>

This slideshow requires JavaScript.

นางกัลยาณี รณภูมิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมเข้าพูดคุยกับนายสมมารถ จันมา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินสินทรัพย์ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานการใช้เงินตามนโยบายสู่เป้าหมาย และทราบข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด ลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงาน สพป.สตูลกับครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการปฏิบัติเป็นไปตามปัจจุบัน Read the rest of this entry

ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 120 ดึงชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษา

>>>

This slideshow requires JavaScript.

การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชน ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนชุมชนรอบโรงเรียน ได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ
>>>โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาในทุกๆ กิจกรรมการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นทำขนมในงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่สร้างทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดหาประโยชน์จากที่ดินโรงเรียน เพื่อนำรายได้ Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.