สาร สพป.สตูล ปีที่ 6 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนชีวิต…ผลผลิตแห่งความพอเพียง

>>>

This slideshow requires JavaScript.

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน เพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ถูกนำเข้าสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อน คือ ปลูกฝัง อบรม ให้เด็กรู้จักความพอเพียง ให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยครูให้ความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน
>>>โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 เป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ขับเคลื่อนในการบริหารการศึกษา ภายใต้บริบทโรงเรียนชีวิต ผลิตผลแห่งความพอเพียง Read the rest of this entry

ปั้นดินน้ำมันกับครูต๋อย

โดย..อาดุล สานิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

This slideshow requires JavaScript.

“ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ” เป็นคำกล่าวที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่จะหยิบมาเล่าในให้ฟังในวันนี้ และสอดคล้องกับสภาวะวิกฤติทางการศึกษาไทยที่พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ขาดความคิดสร้างสรรค์ สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะเราละเลยเด็กในช่วงปฐมวัยก็เป็นได้ ซึ่งองค์การนาซาได้ศึกษาพบว่าเด็กในวัยนี้มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับร้อยละ 98 และพบว่าในผู้ใหญ่ความคิดสร้างสรรค์จะลดลงเรื่อย ๆ ในลักษณะสวนทางกับอายุที่เพิ่มขึ้น จะลดลงเหลือแค่ร้อยละ 2 เท่านั้น!!!
>>>ครูนุชนาถ อับดุลลาห์ หรือ“ครูต๋อย” เป็นผู้ที่ตอบโจทย์ที่กล่าวข้างต้นได้ดีที่สุด
>>>“ครูต๋อย” เล่าว่า Read the rest of this entry

จ๊ะจ๋า” หนึ่งในความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า

This slideshow requires JavaScript.

จากกรณีกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์ค มีการกล่าวชื่นชมและยกย่องความดีของ ด.ญ.กนกวรรณ สุวรรณ หรือ “น้องจ๊ะจ๋า” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ที่ช่วยแม่ซึ่งเป็นลูกจ้างกวาดขยะสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล กวาดขยะบนถนนยาตราสวัสดี ตั้งแต่สามแยกไฟแดง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ไปจนถึงถนนปานชูรำลึก (หลังเรือนจำจังหวัดสตูล) ตั้งแต่เวลา 04:00 น. จนถึง 6 โมงกว่า ๆ เป็นประจำทุกวัน
คิดว่ามีหลายคนคงจะอยากจะทราบว่า “น้องจ๊ะจ๋า” Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 6 ฉบับที่ 48 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557

บิ๊กซีสตูล มอบทุนการศึกษาเพิ่มคุณภาพชีวิตนักเรียนสตูล

IMG_3917วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ที่บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่เรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 45 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 135,000 บาท (ทุนต่อเนื่องปี 2556-2558) โดยมีนายอนุรักษ์ เพิ่มศรี ผู้จัดการบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล และนายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมมอบทุนดังกล่าว
มูลนิธิบิ๊กซี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล ดำเนินการมอบช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในจังหวัดสตูล โดยประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล Read the rest of this entry

ผอ.สพป.สตูล พบเพื่อนครู

ชาวอนุบาลสตูล “ปลื้ม” รางวัลพระราชทานคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

ภาพผอ. รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน-ก่อนประถม (1)>>>

This slideshow requires JavaScript.

“การพัฒนาเริ่มต้นจากนักเรียน เพื่อนักเรียน และสุดท้ายที่ความสำเร็จของโรงเรียน” เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลสตูล ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานแก่เด็กปฐมวัย จนได้รับคัดเลือกรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มจังหวัดที่ 2 รางวัลแห่งความยิ่งใหญ่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของการจัดการศึกษา
>>>นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้นำกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน มาใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กระดับปฐมวัยให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์/จิตใจ สติปัญญา และสังคม ซึ่งมี Read the rest of this entry

“Kabang” แบรนด์คุณภาพ

มีเสียงบอกต่อกันมาว่าโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายละงู 1 บริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างน่าประทับใจ ทั้งครูทั้งเด็กและผู้ปกครองประสานความร่วมมือทำงานกันอย่างมีความสุข และที่สำคัญผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นด้วย ฟังคำบอกต่อแล้วอดไม่ได้ที่ต้องไปซุ่มดูว่าเขามีดีอะไรกัน
โรงเรียนที่กล่าวถึงข้างต้นคือ “โรงเรียนบ้านกาแบง” โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู 7 คน และมีนักเรียนเพียง 85 คน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมงพื้นบ้านและเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ในอดีตชุมชนนี้การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเข้าข่ายที่เรียกว่าถิ่นทุรกันดาร ส่งผลให้โรงเรียนขาดแคลนครูและร้างผู้บริหารโรงเรียนอยู่หลายช่วง ทัศนคติของชุมชนต่อการศึกษาเพียงเพื่ออ่านออกเขียนได้ชุมชนให้ความสำคัญต่อการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนหนังสือ
แล้วทำไมโรงเรียนบ้านกาแบงจึงมีคนกล่าวถึงขนาดนี้ Read the rest of this entry

สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6 กีฬาสื่อแห่งมิตรภาพ จชต.

>>>

This slideshow requires JavaScript.

ปิดฉากลงไปแล้วพร้อมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขกันถ้วนหน้า สำหรับกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อสานฝันเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกีฬาเป็นสื่อพัฒนาศักยภาพร่างกาย จิตใจ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
>>>ปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2557 ในกีฬา 4 ชนิด คือ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปัคตะกร้อชาย-หญิง และเปตองชาย-หญิง แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ระดับประถมศึกษา) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี (ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา) โดยมีหน่วยกีฬาร่วมแข่งขัน 19 หน่วย คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 11 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 เขต กลุ่มการศึกษาพิเศษกลุ่ม 8 ภาคใต้ และสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัด
>>>การแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดในสนามแข่งขันต่าง ๆ ที่จัดขึ้น จะเห็นภาพของนักกีฬา โค้ช Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.